Informace o cookies na této stránce
Web Brno-Oresin.cz žádá Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam. Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.
Statutární město Brno

Reakce zastupitelů MČ Brno Ořešín na otevřený dopis k ÚP zveřejněný tento týden a zaštítěný paní Johanisovou. | Brno - Ořešín

ÚMČ Brno-Ořešín
U zvoničky 12/4
621 00 Brno
Telefon na úřad:
606 684 890
Č.ú.: 6145225339/0800
E-mail: sekretariat@oresin.brno.cz

Elektronicky podepsané: podatelna.oresin@brno.cz
Datová schránka:
b8pbw3n
Facebook:
Logo Facebook
Banner: Munipolis - Důležité informace ze samosprávy přímo do telefonu
Pečeť 740 let OŘEŠÍN

Ikonka - logo Krizport
Ikonka - web městské policie
Informace o cookies
Prohlášení o přístupnosti
Ochrana oznamovatele

Reakce zastupitelů MČ Brno Ořešín na otevřený dopis k ÚP zveřejněný tento týden a zaštítěný paní Johanisovou.

Vydáno: 26.02.2021

Otevřený dopis vedení MČ Brno Ořešín vyjadřující znechucení nad manipulacemi a nepravdami obsaženými v otevřeném dopise ze dne 15.02. 2021...

...zaštítěném panem Krinčevem, paní Johanisovou a paní Javorovou Švandovou.

Jako představitelé samosprávy, znající místní poměry a mající historickou paměť, jak se situace kolem územního plánu, jeho změn a přípravy vyvíjela, považujeme za správné zveřejnit stanisko, jenž uvede na pravou míru nepravdy a manipulace, s nimiž pracují signatáři dopisu....

Jelikož jsme však představitelé MČ Brno Ořešín, považujeme za správné, abychom se vyjadřovali pouze k otázkám, jež se týkají naší městské části.

Rozvojové plochy Or-1a Or-2 jsou v územním plánu již od jeho vzniku v roce 1994. Návrh nového územního plánu je pouze přejímá. S drobnými změnami řeší dopravní napojení, a hlavně obě lokality svazuje povinností pořídit územní studie předtím, než v nich bude probíhat výstavba.

Tato skutečnost je všeobecně známa a i signatáři dopisu jsou si jí jistě vědomi, proto fakt, že ji zcela opomíjí zmínit, ukazuje, že pravda a fakta nejsou to, oč skutečně usilují.

Dalším všeobecně známým faktem je, že v loňském roce MČ Brno Ořešín financovala a MMB pořídil územní studii, která v souladu s návrhem ÚP kompletně řeší rozvojovou lokalitu Or-1. Ta je zaregistrovaná a veřejně dostupná a každý, kdo se s ní seznámí, zjistí, že námitky signatářů jsou zcela liché. (příloha 1b))

Signatáři dopisu se odvolávají na podpisy pod peticemi. Přílohu, věcně shodné připomínky, kterou zaštiťuje paní Rejmanová a se kterou paní Johanisová obcházela občany, pro informaci přikládáme. Je zní patrné, že lež, manipulace a snaha vyděsit byly nástrojem pro sběr co nejvíce podpisů. (příloha č. 1a) porovnej s přílohou 1b))

Podpisů získali 262, avšak ne na Ořešíně, kde lidé situaci znají a kde se tak snadno nenechali obelhat. (dle slov paní Johanisové jich z Ořešína mají asi 50 – bod č. 11, zápis 8 ZMČ z 7.9. 2020), zbytek podpisů je z Masarykovy čtvrti, Kamenné kolonie, členů Strany zelených a od vyděšených občanů ulice Tumaňanova.

Rozvojová lokalita Or-1 rovněž řeší umístění Residence seniorů Ořešín na městském pozemku p.č. 178/4 a na k němu přilehlých pozemcích. Není bez zajímavosti, že v současnosti je část městského pozemku p.č. 178/4 pronajímána panu Mojmíru Vlašínovi, který jej obhospodařuje jako zahrádku společně s paní Johanisovou. Je zřejmé, že meritum jejich útoku na připravovaný ÚP v této lokalitě se skrývá právě v tomto detailu.

Rozvojová lokalita Or-2 je v územním plánu již od roku 1994. Nebyla dosud zastavěna s ohledem na složité majetkové vztahy a dopravní napojení lokality.

V příloze opět dokládáme část materiálu od paní Johanisové, jenž byl publikován v občasníku Ořešník (příloha č. 2)), jehož redakční radu tvoří paní Johanisová, pan Vlašín a paní Rejmanová. Lokalita Or-2 je otrocky srovnávána s platným územním plánem a to bez ohledu na zcela odlišné měřítko, jiný způsob regulace atd. Naprosto „opomíjí“ nezbytné vedení komunikací a hlavně to, že rozvoj lokality je rovněž podmíněn zpracováním územní studie, která podrobně vymezí jednotlivé plochy a parametry výstavby. Při pozorném zkoumání opět zjistíme, že srovnání mezi platným ÚP a nově navrhovaným, obsahuje celou řadu “nepřesnostíží“ i vyložených lží.

Tato „opomenutí“ a „nepřesnosti“ opět nelze interpretovat jinak než úmysl a snahu o manipulaci. Je tak patrné, že tento způsob argumentace se pro signatáře stal standardním pracovním nástrojem.

Již při přípravě územní studie pro lokalitu Or-1 MČ Brno Ořešín jasně ukázala na pracovních výborech ve spolupráci s odbornými pracovišti MMB, jakými principy a pravidly se bude řídit, a že ochrana vzácných a chráněných lokalit je jednou z priorit.

Není na představitelích MČ Brno Ořešín odborně posuzovat vhodnost či nevhodnost dopravního napojení severní části Brna, termín rekonstrukce ul. Tumaňanova, ani kapacitu kanalizační sítě. Je-li situace tak dramatická, jak signatáři píší, je zvláštní, že se rovněž nezabývají rozvojovými plochami MČ Útěchov. Důvod bude nejspíš takový, že tam nemají pronajaty zahrádky.

Na závěr chceme poukázat na některé zajímavé skutečnosti:

Signatáři „bojují“ proti suburbanizaci, kdy obyvatelé Brna bydlí na severu, ale jezdí pracovat na jih. Uvádí, že výstavba poškodí genius loci a pocit sounáležitosti zdejších obyvatel.

- Od signatářů by bylo správné, pokud by se sami jako „suburbanizační náplavy“, které bydlí na severu a pracují v centru města, přestěhovali, šli tak osobním příkladem a rozvíjeli město krátkých vzdáleností.

- Pro zachování sounáležitosti obyvatel by pak mohli učinit to, že přestanou lhát a manipulovat ve snaze rozeštvávat lidi.

- Také by bylo vhodné zapojit se do obecních společenských aktivit a kulturních či sportovních akcí a ne jimi ostentativně opovrhovat, přehlížet je a neúčastnit se jich.

- Zatímco drtivá většina obyvatel Ořešína nesouhlasí s výstavbou bytových domů v zahradách rodinných domků, ořešínští signatáři však buď mlčí nebo ji dokonce aktivně podporují.

A na závěr poznámka.

Jak pan Vlašín, tak paní Johanisová jsou neúspěšnými kandidáty do ořešínského zastupitelstva. Paní Rejmanová je zastupitelkou, ale jen díky volebnímu systému, který ji zaručil mandát, byť získala výrazně méně hlasů než ten poslední na kandidátce vítězného uskupení.

Není bez zajímavosti, že seznam signatářů je z velké části seznamem opozičních zastupitelů a to z Řečkovic, Jehnic i Ořešína. Nikdo z nich nikdy nekontaktoval ani ÚMČ Brno Ořešín ani vedení obce, starostu či místostarostu, aby mohlo dojít k vyjasnění pozic.

 

Za Společně pro Ořešín                                           Za Hasiči pro Ořešín

Mgr. Jan Levíček, starosta                                        Ing. Leoš Kozohorský, místostarosta

Bc. Libuše Pazderková                                              Martin  Piják

Ing. František Foret, CSc.

 

V Brně dne 25.02. 2021

Příloha 1
Příloha 1
Příloha 1b
Příloha 2

 


Zpět na přehled aktualit