Informace o cookies na této stránce
Web Brno-Oresin.cz žádá Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam. Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.
Statutární město Brno

Připomínky k Návrhu Územního plánu města Brna | Brno - Ořešín

ÚMČ Brno-Ořešín
U zvoničky 12/4
621 00 Brno
Telefon na úřad:
606 684 890
Č.ú.: 6145225339/0800
E-mail: sekretariat@oresin.brno.cz

Elektronicky podepsané: podatelna.oresin@brno.cz
Datová schránka:
b8pbw3n
Facebook:
Logo Facebook
Banner: Munipolis - Důležité informace ze samosprávy přímo do telefonu
Pečeť 740 let OŘEŠÍN

Ikonka - logo Krizport
Ikonka - web městské policie
Informace o cookies
Prohlášení o přístupnosti
Ochrana oznamovatele

Připomínky k Návrhu Územního plánu města Brna

Vydáno: 22.06.2020

- ze 7. ZMČ 20.5.2020 MČ Brno-Ořešín předloží Odboru územního plánování a rozvoje MMB. Připomínky občanů předložte do 26.6.2020. Děkujeme.

Připomínky Zastupitelstva městské části Brno – Ořešín (dále jen „ZMČ“)

Usnesení přijaté na 7. zasedání ZMČ Brno-Ořešín 20.05. 2020 v bodě 18 písm. d)

ZMČ Brno-Ořešín požaduje, aby byl v návrhu ÚP ve stabilizovaných plochách pro rodinné domy explicitně ukotven zákaz výstavby v druhých řadách. Dále aby bylo řešeno parkování – doprava v klidu pro návštěvníky vymezením ploch a koridorů pro odstavování vozidel rekreantů, dále aby byly v území zachovány plochy občanské vybavenosti, obchodu a služeb. Dále aby byly doplněny rozvojové lokality vymezené územní studií o povinnost podrobněji se zabývat dopravní situací a aby bylo navrženo podrobnější řešení jednotlivých problémů jako je např. stanovení stavební čáry, zástavbové hranice, poměr zastavěné plochy k velikosti pozemku a to minimálně 1:4.

ZMČ Brno-Ořešín pověřuje starostu, aby v intencích předloženého materiálu namítal konkrétní připomínky k návrhu ÚP.

ZMČ Brno-Ořešín pověřuje starostu, aby připomínky řádně a dostatečně odůvodnil a jejich znění konzultoval se stavebním úřadem.

ZMČ Brno-Ořešín ukládá starostovi, aby podané připomínky předložil na nejbližším jednání ZMČ Brno-Ořešín.

ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s přílohou 1/18/5/2020 ve znění schválených změn a pověřuje starostu podáním jednotlivých obecných i konkrétních připomínek k ÚP.

 

Na základě shora přijatého usnesení podává starosta MČ Brno-Ořešín tyto připomínky k Návrhu Územního plánu města Brna:

 

Požadujeme doplnit do územního plánu charakter jednotlivých městských částí /lokalit.

Zcela odmítáme, aby základní výkladové pravidlo v případě pochybností při vyhodnocení jednotlivých záměrů vedlo k přihlížení k metropolitnímu charakteru regulovaného územního samosprávného celku. Městská část Brno-Ořešín metropolitní charakter nemá a snaží se zachovat si svůj charakter venkovský, předměstský. Obdobně je tomu u jiných okrajových částí města Brna, původních vesnic administrativně přičleněných k městu v průběhu 20. století.

 

Městská část Brno-Ořešín pro ochranu vlastního genius loci požaduje, aby územní plán doplnil do textové části výroku, tedy závazně, charakter Městské části Brno-Ořešín.

 

Městská část Brno-Ořešín požaduje, aby územní plán u popisu charakteru Ořešína vedl k zachování neprůjezdné obce, zamezoval možnosti stavby bytových domů, zároveň uvedl, že pro městkou část Brno-Ořešín jsou typické rodinné domy o jednom až dvou bytech, a také zamezil možnosti využít ve stabilizovaných plochách úpravu výškové hladiny nad stanovenou výškovou úroveň. Požadujeme, aby charakter lokality uložil povinnost provádět sklonitou střechu, u nové zástavby zejména sedlovou, jako pro lokalitu typický způsob zastřešení, štítem k ulici nebo veřejnému prostranství. Zároveň požadujeme, aby odstavná parkovací stání u nových staveb byla vždy a bez možnosti výjimky řešena na pozemku stavebníka či souvisejících pozemcích stavebníka, neboť charakter lokality s historicky úzkými uličkami neumožňuje navyšování počtu vozidel odstavovaných ve veřejném prostoru. S ohledem na historii Městské části Brno-Ořešín požadujeme do charakteru uvést, že domy přiléhající k historické návsi mohou sloužit komerční vybavenosti a v této části obce se takové jejich využití považuje za nerušivé, není-li prokázán opak v navazujících řízeních. Současně požadujeme uvést, že nejmenší nově vymezovaný stavební pozemek pro výstavbu rodinného domu je 500 čtverečních metrů a z hlediska přiměřenosti nové zástavby nelze povolit umístění staveb pro bydlení, u nichž by užitná plocha pro bydlení byla v menším poměru k nezastavěné ploše pozemku než 1:4 a stavby pro bydlení, jejichž zastavěná plocha na stavebním pozemku by přesahovala 20 %. Z hlediska přiměřenosti nové zástavby v lokalitě požadujeme uvést do popisu charakteru, že uvedený charakter neumožňuje umísťování dočasných staveb sloužících k bydlení a ubytování a neumožňuje zahušťování stabilizované zástavby stavbami pro bydlení či ubytování mimo uliční čáru. Konečně požadujeme, aby v charakteru lokality bylo uvedeno, že za obvyklý a nerušící je v lokalitě považován chov hospodářských zvířat a další zemědělská prvovýroba.

 

Městská část Brno-Ořešín se v posledních dekádách stala startovním a cílovým místem výletníků do okolní přírody. Uvedené přineslo nové nároky na dočasné odstavování vozidel, zejména v nepracovní dny. Počet návštěvníků rok od roku stoupá, a to zejména těch přijíždějících individuální automobilovou dopravou. Silnice ani odstavná parkovací místa toto množství nejsou schopna pojmout, a tak dochází ke stále větším konfliktním situacím, a to nejen s obyvateli, ale zejména s přírodou (odstavování vozidel v zeleni/lese). Z tohoto důvodu požadujeme rozšířit u ulice Klimešova veřejné prostranství za účelem vybudování odstavného parkoviště mimo historické jádro městské části, a to na pozemcích parc. č. 262/1, 261/1, 260/1, 259/1, 258/1, 257/1, 256/1, 254/1 a 253 do vzdálenosti alespoň 40 m od komunikace na ul. Klimešova.

 

Městská část Brno-Ořešín dále žádá, aby bylo v návrhu ÚP v plochách s typem zástavby r = rezidenční nízkopodlažní upřesněn zákaz zástavby v tzv. druhé řadě. Stávající formulace odkazující na přímé dopravní napojení považujeme za nedostatečnou. Požadujeme navázání zákazu nové výstavby na uliční, příp. stavební čáru.

Jako odůvodnění požadavku uvádíme, že při výstavbě rodinných domů se vždy nově stavěný přizpůsobuje tomu dříve postavenému, a to i vznikem klidové/soukromé zóny, která v případě následné výstavby v druhých řadách je zcela destruována. Dále výstavbou v druhých řadách dochází k neakceptovatelnému nárůstu dopravy, a to i té v klidu. Komunikace na Ořešíně jsou takřka 750 let staré a do šířky a kapacity nevyhovují žádným stávajícím normám.

 

Konečně požadujeme upravit návrh územního plánu dle následujících pokynů (připomínek)

 • Rakovce – změnit část plochy krajinné zeleně na městskou zeleň Z na pozemcích parc. č. 180/1 a 171. Pozemek parc. č. 171 je ve vlastnictví města Brna. V současné době jsou oba pozemky využity jako oplocené zahrádky, nejedná se o volně přístupnou krajinnou zeleň. Jako důvod uvádíme, že Městská část Brno-Ořešín dlouhodobě plánuje využít tyto pozemky pro vybudování sportovního areálu, a to v koordinaci a spolupráci s TJ Sokol Ořešín. Uplatňovat limity pro nakládání s nimi jen proti zájmům a záměrům města.
 • Drozdí – zmenšit plochu městské zeleně Z na pozemku parc. č. 178/4. Na uvedeném pozemku ve vlastnictví města Brna se nachází sběrný dvůr. Žádáme jeho zachování a přeřazení jeho plochy do plochy technické infrastruktury T.
 • Drozdí – žádáme vyřadit pozemek parc. č. 177 z plochy zeleně Z a přiřadit jej do plochy B, neboť se jedná o oplocenou zahradu rodinného domu na pozemku parc. č. 175.
 • Drozdí – plochu V/v1, žádáme změnit na plochu W/v1 a její rozšíření na pozemek parc. č. 178/4 od ulice Pluháčkova až po náves. Uvedený pozemek parc. č. 178/4 je ve vlastnictví města Brna. Městská část zde plánuje výstavbu residence seniorů. V dané lokalitě je z úrovně městské části v roce 2020 zpracovávána Územní studie. Zadání územní studie zpracoval OÚPR MMB. Žádáme, aby tato územní studie byla zapracována do Návrhu Územního plánu města Brna, a to včetně vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření.
 • Náves – požadujeme zachování ploch komerční vybavenosti W na pozemcích parc. č. 313 a 314, 120, 121, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 124, 275/1 a 277; a veřejné vybavenosti V na parc. č. 1 a na přilehlé části pozemku parc. č. 45/1. Nesouhlasíme s přeměnou ploch, jenž v ÚP z roku 1994 definoval jako občanskou vybavenost, obchod a služby na bydlení. Jako odůvodnění uvádíme k jednotlivým pozemkům, že
 1. na pozemcích parc. č. 313 a 314 byla historicky restaurace se sálem – jediným místem vhodným pro konání akcí s větším počtem lidí. Přeměnou na plochu bydlení dojde k přebudování více jak 150 let fungující hospody na bytový dům, který je v dané lokalitě mnohem lukrativnější. To bude mít katastrofální dopad na společenský a kulturní život obce. Nebude kde konat hody, nebude kde konat veřejná shromáždění, kulturní a společenské akce.
 2. na pozemcích parc. č. 120 a 121 ÚP definoval jako sociální služby. Majitel to s vědomím tohoto limitu zakoupil. Střed obce byl vždy místem, kde se koncentroval obchod a služby. S ohledem na velikost rozvojových ploch je zřejmé, že v dohledné době vznikne na Ořešíně ekonomická síla, která využití těchto ploch za jejich účelem umožní.
 3. na pozemcích parc. č. 125/1, 125/2, 125/3, 125/4 a 124 byla vymezena plocha pro obchod. Majitelé před časem s vědomím těchto limitů nemovitosti zakoupili. Žádáme, aby tyto limity byly zachovány.
 4. na pozemcích parc. č. 275/1 a 277 je platným územním plánem definována plocha obchod a služby. Tato návrhová plocha byla do územního plánu zanesena s vědomím majitele. Žádáme její zachování pro možné obchodní aktivity.
 • U lokality označené jako Or-2 rozvojovou plochu jejíž rozvoj je podmíněn vypracováním územní studie rozšířit i na pozemky parc. č. 223/1 a 224/2.  Předpokládaná územní studie současně navrhne dopravní napojení obou lokalit po stranách ulice Klimešova, tak aby s ohledem na návrh křižovatky a rozhledové trojúhelníky nezablokovala realizaci výstavby na protější straně ulice Klimešova.
 • Žádáme rozšíření plochy městské zeleně Z na pozemku parc. č. 416/11 i na pozemky parc. č. 416/6 a 416/8.
 • U lokality Or-4 žádáme výškovou hladinu snížit z výškové úrovně 2 na 1. Tato výšková hladina je zcela dostatečná i pro případné vybudování jezdecké haly. Stavby s možností výstavby až do výše 16 metrů nejsou v této lokalitě vhodné.
 • Lokalitu S/o1 „nad vodojemem“ severně od plochy Or-4 požadujeme změnit z plochy S/o1 u pozemků parc. č. 423/2, 423/3, 423/11 a 423/12 na stabilizovanou plochu B/r1 a pozemek parc. č. 423/1 vymezit jako plochu zemědělskou A.
 • Žádáme změnu funkčního využití pozemku parc. č. 59/24 z plochy V/v1 na plochu S/o1.
 • Rodinné domy na parcelách 421/3, 421/4, 421/5, 421/6, 421/7, 421/8, byly vedeny v ploše stabilizované bydlení B/r1.

 

 

Do Přílohy č. 1 územního plánu – karet lokalit žádáme následující doplnění:

Or-1 Při ulici Drozdí

V dané lokalitě v roce 2020 bude zpracována územní studie pro detailní popsání a umístění residence seniorů včetně všech dalších návazností. Navrhujeme proto kartu lokality následovně doplnit:

Charakteristika lokality

Doplnit: V ploše severně od mateřské školy objemovou studií prověřena možnost výstavby Residence seniorů.

Rozvoj lokality a ochrana a rozvoj jejich hodnot

Doplnit, že ÚS prověří:

 • umístění residence seniorů v ploše nad školkou viz. zástavbová studie a územní studie pořizovaná z úrovně MČ Brno-Ořešín v roce 2020,
 • stanovení stavební čáry a zástavbové linie,
 • poměr zastavěné plochy k velikosti pozemků, a to minimálně v poměru 4:1 (4-zeleň, 1-zastavěná plocha)
 • počty potřebných parkovacích míst pro danou lokalitu s ohledem na návštěvníky nedalekého sportovního areálu v Rakovcích
 • komunikační pěší propojení po pozemku parc. č. 289/5 do lokality na ulici Pluháčkova
 • komunikační propojení z ulice Tihůvka na ulici Drozdí po parc. č. 149/2 a 149/3 a po severní hraně pozemku parc. č. 170/1

 

Veřejná prostranství

Doplnit: Veřejné prostranství na křížení ulic Pluháčkova a Drozdí bude sloužit jako předprostor pro MŠ a residenci seniorů a pro parkování v návaznosti na parkovou úpravu plochy zeleně.

Or-2 Klimešova – Jasná

Požadujeme do karty lokality Or-2 zahrnout pozemky parc. č. 223/1 a 224/2. Dále navrhujeme následující úpravy.

 

Rozvoj lokality a ochrana a rozvoj jejich hodnot

Doplnit, že ÚS prověří:

 • stanovení stavební čáry a zástavbové linie,
 • poměr zastavěné plochy k velikosti pozemků, a to minimálně v poměru 4:1 (4-zeleň, 1-zastavěná plocha),
 • počty parkovacích míst pro danou lokalitu i s ohledem na návštěvníky lokality jako výchozího místa pro cesty do přírody,
 • vyřešení dopravního napojení rozvojových ploch parc. č. 223/1 a 224/2 s lokalitou na opačné straně vozovky,
 • pěší prodloužení ulice U zvoničky.

 

Doprava:

Lokalita bude napojena ve dvou bodech na ulici Klimešova, a to za mostkem vlevo (viz urbanistická studie s regulačními prvky pořízená z úrovně městské části v roce 2006) a přes zavážku. Obě vyústění budou propojena s komunikací vyústěnou na ulici Blanenská. Dále je navrženo napojení na stávající ulice Jasná a U Zvoničky pro zajištění prostupnosti mezi novou a současnou zástavbou. Propojení na ulici U Zvoničky bude koncipováno jako neprůjezdné/pěší. Dostupnost VHD je zajištěna novou trasou autobusu vedenou přes navrženou páteřní komunikaci spojující dvě vyústění na ulici Klimešově s ulicí Blanenskou.

Or-3 Při ulici Příhon

Navrhujeme následující úpravy jednotlivých částí.

Rozvoj lokality a ochrana a rozvoj jejich hodnot

Doplnit:

Jedná se o lokalitu na severním okraji Ořešína. Lokalita těsně přiléhá k VKP Horka, proto je třeba chránit přírodní hodnoty, pohledové horizonty.

Výstavba podél ulice Příhon je limitována stavební čárou a stavební hranicí. Stavební hranice je dána 20 metry od okraje budoucí komunikace Příhon.

Oboustranně bude obestavěná pouze ulice Příhon. Ulice na Buble zůstane obestavěná jednostranně.

 


Zpět na přehled aktualit